Grades Served:
PreK-8
Address:
514 Lincoln St
Fenton, MI 48430
United States
St. John Catholic School
Fenton, MI

St. John Catholic School is an ICLE Member School.

premier-member

St. John Catholic School is an ICLE Premier Member School.

premier-member